Kyberšikana

Co je kyberšikana?

Termínem kyberšikana označujeme nebezpečné komunikační jevy realizované prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (např. pomocí mobilních telefonů nebo služeb v rámci internetu), jež mají za následek ublížení nebo jiné poškození oběti. Toto ublížení či poškození může být jak záměrem útočníka, tak důsledkem např. nevhodného vtipu, nedorozumění mezi obětí a útočníkem, nedomyšlením důsledků jednání ze strany útočníka atd. Oběť je poškozována opakovaně, ať už původním útočníkem či osobami, které se do kyberšikany zapojí později. Kyberšikana je druhem psychické šikany.

 

Jaký je rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou?

Kyberšikana úzce souvisí s šikanou. Zatímco klasická šikana se může projevovat jak fyzickými útoky, tak útoky psychickými, kyberšikana se odehrává pouze v psychické rovině. Kyberšikana se projevuje především ponižováním, nadáváním, urážením, zastrašováním, vyhrožováním, vydíráním, obtěžováním a pronásledováním oběti, což jsou typické projevy psychické šikany. Útoky se však odehrávají ve virtuálním prostředí. Útoky mohou být intenzivnější, dlouhodobější, uživatelé ICT mohou z utrpení oběti dokonce udělat masovou zábavu. Trauma způsobené oběti z tohoto pohledu může být nepředstavitelné. Je již známá řada kauz, kdy oběti tento extrémní tlak dohnal až k psychickému zhroucení a v některých případech až k sebevraždě.

Obětí kyberšikany se může stát jedinec kdykoliv a kdekoliv. Stačí, když má připojení k internetu nebo mobilní síti.

Dalším rozdílem mezi oběma formami je identita útočníka. V případě kyberšikany je útočník většinou skrytý za přezdívkou, tzv. „nickem“, nebo jiným neurčitým identifikátorem. Takto skryti v anonymitě jsou útočníci agresivnější, zákeřnější, krutější a používají metody, které by v případě šikany, kdy je totožnost útočníka ve většině případů známá, neuskutečnili.

Mnohdy se běžná šikana prolíná s kybernetickou.

Oběti tradiční šikany se často stávají také oběťmi kyberšikany, která je v této souvislosti posunem šikany o krok dál. Tyto děti lze považovat za zvláště ohroženou skupinu, neboť vzhledem ke svému slabému sociálnímu statutu mají obvykle velmi málo kamarádů, což často kompenzují navazováním rizikových vztahů na internetu. Na virtuálním prostředí se pak lehce mohou stát závislými. Vzhledem k tomu, že se soustředí mnohem více na budování virtuálních vztahů, útoky vycházející z tohoto prostředí jsou pro ně bolestnější než pro děti, které vztahy budují spíše v reálném světě.

 

Jak se tedy kyberšikana projevuje?
Mobilní telefony
Mobilní telefon je nejčastějším prostředkem šikanování. Většina školních dětí disponuje vlastním telefonem a ten je první zbraní po ruce. Mobilní telefon bývá zneužíván k zasílání výhružných a urážlivých SMS, opakovanému prozvánění, nepříjemným hovorům, fotografování a natáčení videí. Agresivní zprávy často přicházejí z neznámých telefonních čísel. U rozvinutějších šikan může dojít až k „zavalení“ oběti zprávami a telefonáty z mnoha čísel. Zneužíván bývá i telefon oběti. Bývá uváděn jako kontakt v nejrůznějších falešných inzerátech, oběť je pak bombardována nechtěnými dotazy a kontakty (jako např. poskytovatel erotických služeb, výhodného prodeje, zájemce o seznámení).


Videoportály
Nejrůznější ponižující videa obvykle spatří světlo světa na některém z portálů pro sdílení videí, nejčastěji na YouTube, kde je oběť kyberšikany zachycená na videu vystavena veřejnému posměchu. Když se oběť o takovém videu dozví, má možnost požadovat jeho smazání, a to u autora videa nebo se může obrátit přímo na YouTube. Požádat o pomoc s odstraněním takového materiálu může rovněž na Horké lince, intervenčním centru pro boj se škodlivým či nezákonným obsahem na internetu, www.horkalinka.cz.

 

Emaily a chaty
Posílání výhružných emailů a zpráv, nevyžádaných obrázků, spamování, krádež hesla k emailu a jeho následné zneužití – tak je možné zneužít email nebo chat k šikanování. Emailová komunikace obvykle probíhá mezi dvěma lidmi a kyberšikana tak je zcela soukromá. Chaty umožňují komunikaci i skupiny lidí, před kterou může agresor oběť ponižovat, urážet nebo ji vytěsňovat ze skupiny diskutujících.


Webové stránky
Webovou stránku může vytvořit kdokoliv, tedy i člověk, který chce stránku zneužít k útoku na někoho jiného. Veřejnosti tak zpřístupní např. stránku s ponižujícími fotkami a videi obětia dá prostor i ostatním uživatelům, aby se k materiálům vyjádřili.

 

Sociální sítě
Sociální sítě jsou ideálním místem pro nenápadnou i zcela otevřenou kyberšikanu: zveřejňování fotografií a videa bez vědomí oběti, nepěkné komentování profilu oběti a posílání nadávek, vytěsňování ze skupiny vrstevníků pomluvami a urážkami. Ke kyberšikaně může být také zneužit falešný profil oběti, vytvořený někým jiným, kde se oběť projevuje a vyjadřuje nepřijatelným způsobem.

 

Co mohu už nyní jako rodič udělat pro své dítě?

Přijměte fakt, že život ve virtuálním světě k Vašim dětem patří. Pokud se i Vy v něm naučíte pohybovat, možná lépe porozumíte Vašemu dítěti.

Uvědomte si, že vaše dítě může být jak oběť, tak pachatel. Veďte děti k  takovému chování, které bude chránit nejen je, ale také ostatní uživatele.

Zajistěte, aby dítě vědělo, že všechna pravidla chování při kontaktu s ostatními lidmi jsou stejná jak v reálném životě, tak i při kontaktu s lidmi prostřednictvím Internetu nebo mobilního telefonu. Učte a posilujte pozitivní zásady a pravidla, jak by se s ostatními mělo jednat s respektem a důstojností. Řekněte dítěti, že kyberšikana způsobuje ostatním zranění na duši a bolest v reálném světě stejně jako ve světě online. 

Učte své děti vhodnému chování na internetu. Seznamte je s pravidly používání internetu či mobilního telefonu. Vysvětlete jim, k jakým problémům může dojít, pokud je moderní technologie zneužita (např. zničení jejich pověsti, dostání se do problémů ve škole nebo s policií).

Sledujte aktivity svých dětí, když jsou online. Zajímejte se o to, k čemu vaše dítě mobilní telefon či internet používá. Můžete to dělat neformálně (skrze aktivní spoluúčast a kontrolu online zkušeností vašich dětí) a formálně (skrze software). 

Mluvte s dětmi o tom, co na internetu dělají, kde si zakládají svůj profil a jaké informace o sobě sdělují.

Používejte filtrační a blokační software jako součást „komplexního“ přístupu k online bezpečnosti. Pamatujte však, že softwarové programy samy o sobě neuchovají dětí v bezpečí a nejsou prevencí před kyberšikanou nebo před zpřístupněním nevhodného obsahu. Většina technicky zdatné mládeže umí velmi rychle najít cesty, jak filtry obejít.

 Všímejte si varovných znaků toho, že se děje něco neobvyklého, jak se dítě při elektronické komunikaci chová, včetně reakcí dítěte na vaši přítomnost. Pokud se vaše dítě stane odtažité nebo naopak posedlé internetem, mohlo se stát obětí nebo pachatelem  kyberšikany. Všímat si projevů  je velmi důležité, protože ne každé dítě je ochotné o svých problémech hovořit. Vy své dítě ale dobře znáte a dokážete poznat, že s ním něco není v pořádku.

 Použijte „Smlouvu o používání Internetu“ kterou můžete přepracovat i na užívání mobilního telefonu. Dítěti tak bude naprosto jasné, co je vhodné a co ne vzhledem k používání komunikačních technologií.

 Dejte dítěti najevo, že za Vámi může přijít s problémem.

Při řešení problému postupujte konstruktivně, nevyčítejte dítěti, že se svou vinou dostalo do problému. Snažte se problém rychle vyřešit a využijte ho k takovému výchovnému působení na dítě, které zabrání nebo sníží riziko toho, že se dítě do podobného problému dostane znovu.

 

Jak se chránit před kyberšikanou a jak se bránit kyberútokům?

V současné chvíli neexistuje způsob, jak se 100% chránit před kyberšikanou a jejími útoky. Riziko můžeme pouze snížit, budeme-li  dodržovat následující pravidla:

  • respektovat ostatní uživatele,
  • nebýt přehnaně důvěřivý,
  • nesdělovat citlivé informace, které by mohly být zneužity,
  • seznámit se s pravidly služeb internetu a GSM sítí,
  • seznámit se s riziky, které souvisí s elektronickou komunikací.

Jak postupovat v případě, že se mé dítě stane obětí kyberšikany?

Ujistěte se, že se Vaše dítě – oběť cítí (a je) v bezpečí a zajistěte mu bezpodmínečnou podporu.

 

Důkladně vyšetřete situaci tak, abyste plně porozuměli tomu, co se stalo, kdo byl do kyberšikany zapleten, a jak to všechno začalo. Nalezení hlavní příčiny kyberšikany vám pomůže rozhodnout se pro adekvátní řešení.

 

Vyhněte se bezprostřednímu zákazu přístupu na ICQ, e-mail, sociální sítě, mobil, popř. Internet jako takový. Tato strategie nejenže nevyřeší výchozí interpersonální konflikt, ale ani nesníží současné nebo budoucí případy obtěžování. Pravděpodobně také zablokuje přirozenou linii komunikace a děti, které jsou zvyklé na častý přístup k Internetu, budou klást vašemu zákazu otevřený odpor.

 

         V případě potřeby kontaktujte a spolupracujte s poskytovatelem internetové služby, mobilním operátorem nebo správcem chatovací místnosti. 

         Můžete tak vyřešit danou záležitost, nebo odstranit nevhodný materiál.

 

         Spolupracujte se školou vašeho dítěte.  Pokud máte podezření na možnou kyberšikanu ve škole můžete informovat školního metodika prevence,   třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce ve Vaší škole. Pokud se Vám podaří zjistit, že se kyberšikana děje na škole, kam Vaše dítě chodí či že agresor je ze školy, do které Vaše dítě chodí, informujte školního metodika prevence, třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce ve Vaší škole.

Pokud zjistíte, že se kyberšikana děje mimo školní vyučování, je vhodné informovat Policii ČR (např. tehdy, když je vyhrožováno fyzickým napadením nebo může být spáchán trestný čin- únos, posílání erotických fotek dětí a mladistvích apod., sdělte to řediteli školy, školnímu metodikovi prevence.

 

Jak pomoci technicky s řešením kyberšikany?

ZAJISTĚTE DŮKAZY
Oběť kyberšikany se může sama snažit zahladit všechny stopy, aby jí nic nepřipomínalo chvíle ponížení. Je ale důležité uchovat možné důkazy pro pozdější použití při vyšetřování kyberšikany (e-maily, sms, dehonestující weby, profily, chaty,...). Můžete je ale odstranit z dosahu dítěte, a předejít tak opakované traumatizaci.


NAHLASTE
Řešíte-li urážející nebo falešný profil na sociální síti, požádejte správce o jeho smazání., řada služeb nabízí speciální nahlašovací ikony. Často se ale jedná o zdlouhavý proces, poskytovatelé služby musí ověřovat pravdivost a oprávněnost hlášení. Pro urychlení procesu, a to zejména v případě šikanujícího obsahu na Facebooku, kontaktujte Horkou linku (horkalinka.cz). Té se může podařit obsah stáhnout během 2 dní (při hlášení přímo Facebooku může stažení trvat i měsíce). Jako důkaz si před odstraněním šikanující obsah (webovou stránku, blog, falešný profil na Facebooku) „vyfotografujte“ .


BLOKUJTE
Pomozte dítěti zablokovat původce zraňující komunikace. Pomohou Vám s tím operátoři u mobilních sítí i provozovatelé internetových služeb. Blokovat lze e-mailové účty, účty na instant messengerech (Skype) i sociálních sítích (Facebook).